REGULAMIN SKLEPU

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu, a także prawa i obowiązki każdej ze stron.

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem sklepu internetowego www.annagrochowska.pl realizuje  Anna Grochowska, 23 Ness Gardens,  IV18 0JA Invergordon zarejestrowany jako sole trader w Szkocji.

Możesz w każdej chwili skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: potaniosciblog@gmail.com

Definicje

Użytkownikiem jest osoba dokonującą zakupu produktu, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zwana dalej także Klientem,

Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową, zwany dalej także Klientem,

Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Użytkownik otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego; format pliku zależny jest od zawartości Materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video),

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży,

Sklep – sklep internetowy pod adresem www.annagrochowska.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów i usług

Sprzedawca –  Anna Grochowska, właściciel witryny internetowej www.annagrochowska.pl zajestrowanej pod adresem 23 Ness Gardens IV18 0JA Invergordon, zarejestrowany jako sole trader w Szkocji

Na stronie można kupić usługi taie jak: produkty pdf, workbooki, ebooki, kursy online zwane dalej Produktami

Warunki realizacji umowy określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

Umowa na zakup produktu zostaje zawarta z chwilą dokonania skutecznej wpłaty przez Użytkownika.

Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Są one podane w polskich złotych oraz w Funtach Szterlingach

W przypadku, gdy użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę, wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

Zakup odbywa się bez konieczności założenia konta w Sklepie.

W przypadku, gdy strony nie postanowiły inaczej, obowiązujące się poniższe postanowienia:

W celu zakupu produktu elektronicznego lub konsultacji należy:

1) wybrać produkt, który chce się kupić spośród opcji dostępnych w Sklepie poprzez kliknięcie „Dodaj do koszyka”,

2) z widoku koszyka kliknąć “Przejdź do kasy”,

3) uzupełnić formularz podając dane niezbędne do realizacji zamówienia oraz dane do faktury i wybierając sposób płatności,

4)  Zaakceptować regulamin – akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,

5) potwierdzić chęć dokonania płatności za produkt poprzez kliknięcie “Kupuję i płacę”,

6) dokonać płatności za zamówiony produkt.

Płatności za produkt można dokonać za pomocą płatności kartą poprzez dokonanie wpłaty przez system wybrany przy Kupującego (tpay lub paypal)

Płatności należy dokonać w ciągu 24h od momentu złożenia zamówienia na stronie www.annagrochowska.pl

Zakazane jest dostarczanie przez kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności przez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych w Sklepie.

Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

W przypadku gdy przy opisie produktu przewidziano inny termin realizacji zamówienia, obowiązują zasady wskazane w opisie oferty oraz indywidualne ustalenia w formie dodatkowej umowy (dotyczy przede wszystkim usług copywriterskich).

Workbook, ebook, produkt elektroniczny: Zakupiony produkt będzie udostępniony Użytkownikowi niezwłocznie po zakupie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili dokonania skutecznej płatności poprzez przesłanie z linkiem do pobrania produktu.

W przypadku rozbieżności między Regulaminem a opisem produktu, obowiązujący jest opis produktu.

Odstąpienie od umowy

Postanowienia dot. odstąpienia od umowy na zasadach wskazanych w tym rozdziale odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.

Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

a) Użytkownik wyraził zgodę na to by Sprzedawca rozpoczął dostarczanie produktu elektronicznego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy

b) Użytkownik wyraził zgodę na wykonanie w pełni usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy wiedząc o tym, że utraci w ten sposób prawo do odstąpienia

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

W przypadku gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w pkt 2 Regulaminu. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu. .

 Zasady wnoszenia reklamacji:

Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty.

Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych produktów.

Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w pkt 2.

Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

 Warunki techniczne:

W celu złożenia zamówienia oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

Aby dokonać zakupu/uzyskać dostęp do zakupionych produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

Z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie .PDF, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymieniony plik (np. AdobeReader) i umożliwią mu korzystanie z produktu elektronicznego.

W przypadku zakupu wybranych konsultacji on-line, konieczne może być posiadanie dostępu do programu umożliwiającego przeprowadzenie takiej konsultacji (np. Skype/WhatsApp).

Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 Prawa własności intelektualnej 

Produkty elektroniczne oraz materiały niezbędne do realizacji konsultacji stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy. Dalsze rozpowszechnianie produktów elektronicznych przez Użytkownika lub Konsumenta bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Postanowienia końcowe:

W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

a) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

c) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

d) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Zasady dot. ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików Cookies uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do RegulaminuPOUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia dostarczenia Produktu. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Dane do kontaktu: Po Taniosci Blog Anna Grochowska 23 Ness Gardens IV18 0JA Invergordon

potaniosciblog@gmail.com

Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.”POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY